Súťažný poriadok DPO SRPRVÁ ČAST - ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1 - Predmet úpravy

V záujme jednotného postupu vykonávania súťaží hasicských družstiev dobrovolných (obecných, závodných) hasicských zborov, vydáva DPO SR tento súťažný poriadok.

Súťažný poriadok upravuje:

a/ zásady organizovania súťaží v DPO SR

b/ popis disciplín súťaže, technické podmienky ako aj pravidlá a spôsob ich vykonávania

c/ technické podmienky merania a hodnotenia dosiahnutých výsledkov

Súťaže hasicských družstiev podla tohto súťažného poriadku sú súčastou výcviku dobrovolných hasicských jednotiek a sú organizované s cielom zvyšovania fyzickej prípravy clenov hasicských jednotiek, overenia akcieschopnosti hasicskej techniky a výzbroje ako aj propagácie cinnosti DPO SR.

Vyhlasovatelom a organizátorom týchto súťaží je vždy príslušný orgán DPO SR v spolupráci so starostami obcí, primátormi miest, právnickými a fyzickými osobami.

DRUHÁ ČASŤ - ZÁSADY ORGANIZOVANIA SÚŤAŽÍ

Článok 2 - Zásady organizovania súťaží

Súťaže podla tohto súťažného poriadku sa organizujú v týchto disciplínách:

a/ požiarny útok

b/ štafeta 8 x 50 metrov

c/ pretek jednotlivca

 

V rámci DPO SR sa organizujú tieto druhy súťaží:

a/ obvodová súťaž DHZ – koná sa každý rok

b/ okresná súťaž DHZ – koná sa každý druhý rok

c/ krajská súťaž DHZ – koná sa každý druhý rok

d/ majstrovstvá SR DHZ – koná sa každý druhý rok

 

Obvodovú súťaž DHZ organizuje okrskový velitel okrsku, v ktorom sa súťaž koná v spolupráci s OV DPO. Ak okres nie je clenený na okrsky, obvodovou súťažou v tomto poňatí sa rozumie okresná súťaž.

Okresnú súťaž organizuje Okresný výbor Dobrovolnej požiarnej ochrany /OV DPO/. Na okresnú súťaž postupujú družstvá z obvodových súťaží – postupový klúc – pocet postupujúcich družstiev urcí OV DPO v organizacnom zabezpecení. V rámci OV DPO, ktoré sú zložené z viacerých okresov sa uskutocnuje iba jedna okresná súťaž.

Krajskú súťaž organizuje Krajský výbor Dobrovolnej požiarnej ochrany /KV DPO/ za úcinnej spolupráci OV DPO, v územnej pôsobnosti ktorého sa súťaž uskutocnuje. Na krajské súťaže postupujú vítazné družstvá z okresných súťaží. Z OV DPO, ktoré sú zložené z viacerých okresov postupuje na krajskú súťaž iba jedno vítazné družstvo.

Majstrovstvá SR DHZ organizuje DPO SR každý druhý rok. Na majstrovstvá postupujú vítazné družstvá z krajských súťaží.

Článok 3 - Podmienky účasti, kategórie, veková hranica

Súťaží podla tohto súťažného poriadku sa môžu zúčastnit hasicské družstvá dobrovolných /obecných, závodných/ hasicských zborov, pri rešpektovaní dobrého zdravotného stavu, co každý súťažiaci potvrdí svojím podpisom na prihláške.

Súťaže sa uskutocnujú v kategóriách:

1. Muži

2. Ženy

Zmiešané súťažné družstvá sa evidujú v kategórii mužov. V kategórii žien i mužov musia pretekári ku dňu súťaže dovŕšit vek 16 rokov. Horná veková hranica u účastníkov súťaží nie je obmedzená – musí byt však splnená podmienka dobrého zdravotného stavu. Clenovia súťažného družstva musia svoj vek pri prezentácii dokladovat preukazom totožnosti.

Súťažiaci môže na súťaži štartovat iba za jedno hasicské družstvo

Článok 4 - Úlohy organizátora súťaže

Za prípravu a priebeh súťaže zodpovedá jej organizátor.

Organizátor zabezpecuje najmä:

- vyhovujúci štadión alebo iný vhodný priestor

- meranie dosiahnutých casov /elektronickou časomierou alebo stopkami/

- menovanie vedenia súťaže a rozhodcov

- zdravotnícku službu

- spojenie pre vedenie súťaže, komisie a rozhodcov ako aj poskytovanie ďalších informácií

- vyhlásenie výsledkov súťaže

 

TRETIA ČASŤ - ORGANIZACNÉ ZABEZPECENIE SÚŤAŽÍ

Článok 5 - Vedenie súťaže

Organizacnú prípravu a priebeh súťaže riadi vedenie súťaže a zriadené komisie.

Vedenie súťaže menuje organizátor súťaže a tvorí ho velitel súťaže, tajomník súťaže, hlavný rozhodca súťaže a vedúci jednotlivých komisií.

Podla rozsahu súťaže sa zriaďujú tieto komisie:

- organizacná

- scítacia

- technická

- materiálno technického zabezpecenia

- propagacná

 

V prípade potreby je možné zriadit aj iné komisie.

Vedúcich jednotlivých komisií menuje vedenie súťaže. V rámci jednotlivých komisií sa vytvárajú pracovné skupiny, ktorých zloženie a pocty schvaluje vedenie súťaže.

Vedenie súťaže a vedúci komisií najmä:

- vypracúvajú organizacné pokyny na zabezpecenie priebehu súťaže

- vypracúvajú požiadavky na financné a materiálové zabezpecenie cinnosti komisie

- vyhodnocujú po ukoncení súťaže cinnost komisie

- zodpovedajú za pridelené materiálne vybavenie a cinnost komisie

Článok 6 - Velitel súťaže

Velitel súťaže je zodpovedný za prípravu a priebeh súťaže, riadi jej priebeh po stránke organizacnej a zodpovedá za dodržanie stanoveného casového rozpisu.

Velitel súťaže najmä:

- zvoláva zasadnutie vedenia súťaže

- usmerňuje prácu vedenia súťaže a rieši prípadné nedostatky v cinnosti jednotlivých komisií

- spravidla velí zúčastneným jednotkám pri otvorení a ukoncení súťaže

- urcuje velitelov nástupných tvarov pocas slávnostného otvorenia a ukoncenia súťaže

- zabezpecuje vyrozumenie vedúcich súťažných družstiev o prípadných zmenách programu súťaže

- zabezpecuje v súcinnosti s tajomníkom súťaže a hlavným rozhodcom vyžrebovanie súťaže a zvoláva porady vedúcich súťažných družstiev

- rieši ako clen odvolacej komisie podané protesty

- overuje svojím podpisom zápisy o výsledkoch súťaže

Článok 7 - Tajomník súťaže

Tajomník súťaže je podriadený velitelovi súťaže.

Tajomník súťaže najmä:

- vyhotovuje zápisy zo zasadnutia vedenia súťaže

- vedie dokumentáciu o celkovej príprave súťaže, prijíma a vybavuje korešpondenciu týkajúcu sa súťaže vrátane spracovania pozvánok

- predkladá návrhy na ocenenie vítazov, vrátane spracovania návrhu diplomov

- vypracúva na základe podkladov jednotlivých komisií organizacné pokyny pre účastníkov súťaže

- zabezpecuje v súcinnosti s velitelom súťaže a hlavným rozhodcom vyžrebovanie súťaže

- vypracúva po ukoncení súťaže jej komplexné vyhodnotenie vrátane návrhu opatrení

Článok 8 - Hlavný rozhodca súťaže

Hlavný rozhodca súťaže je podriadený velitelovi súťaže.

Hlavný rozhodca súťaže najmä:

- vypracúva plán plnenia súťažných disciplín príp. tréningov

- predkladá návrh na zloženie zboru rozhodcov, zabezpecuje ich inštruktáž a zaradenie na jednotlivé disciplíny

- zúčastňuje sa na poradách vedúcich družstiev pred súťažou a pocas súťaže

- rozhoduje ako clen odvolacej komisie o podaných protestoch

- zúčastňuje sa na žrebovaní súťaže

- zabezpecuje prípadnú námatkovú kontrolu súťažného náradia

- zabezpecuje kontrolu a premeranie tratí

- rozhoduje o mieste a case opakovania pokusu, ktorý nariadil rozhodca disciplíny

- rozhoduje o všetkých okolnostiach, ktoré sa vyskytnú v priebehu disciplín a ktoré pravidlá neupravujú

- rozhoduje o spôsobe kontroly totožnosti súťažiacich

- dohliada na dodržiavanie súťažného poriadku a rozpisu súťaže. Ak zistí, že rozhodnutie ktoréhokolvek rozhodcu je v rozpore so súťažným poriadkom tak, že môže ovplyvnit výsledok disciplíny, môže daného rozhodcu odvolat alebo preradit na inú funkciu

Článok 9 - Vedúci organizacnej komisie

Vedúci organizacnej komisie je podriadený velitelovi súťaže; riadi a zabezpecuje cinnost usporiadatelskej, spojovacej a dopravnej skupiny.

Vedúci organizacnej komisie ďalej zabezpecuje

- zdravotnícku službu

- scenár otvorenia súťaže, ukoncenia súťaže a vyhlasovanie výsledkov súťaže

- vypísanie diplomov

- hlásatelskú službu na štadióne a informovanie o priebehu a o výsledkoch súťaže

 

Jednotlivé skupiny plnia tieto úlohy:

a) usporiadatelská skupina

- zabezpecuje informacnú a poriadkovú službu na štadióne, vykonáva dozor nad súťažným priestorom

- plní úlohy pri otvorení a ukoncení súťaže, ako aj pri vyhlasovaní vítazov súťaže,

- zabezpecuje, aby nikto nevstupoval na dráhy a nezdržiaval sa v ich blízkosti, okrem poverených zamestnancov a súťažiacich

b) spojovacia skupina

- zabezpecuje ozvucenie priestorov štadióna a v spolupráci s hlásatelom zabezpecuje oznamovanie výsledkov, informovanie zúčastnených a podávanie rôznych informácií týkajúcich sa súťaže

- zabezpecuje spojovacie prostriedky a ich bezporuchovú prevádzku pre všetkých clenov vedenia súťaže a rozhodcov

c) dopravná skupina

- vykonáva výber parkovacích plôch pre vozidlá súťažiacich v priestore štadióna a pri ubytovacích a stravovacích priestoroch

- zabezpecuje vyznacenie trasy prepravy účastníkov súťaže, riadi a dohliada na organizovaný pohyb vozidiel účastníkov súťaže

Článok 10 - Vedúci komisie materiálno-technického zabezpecenia

Vedúci komisie materiálno-technického zabezpecenia je podriadený velitelovi súťaže.

Vedúci komisie materiálno-technického zabezpecenia najmä

- zabezpecuje ubytovanie a stravovanie úastníkov súťaže, prenájom štadióna a ďalšie požiadavky po stránke materiálnej a financnej

- pripravuje návrh hospodárskych zmlúv a dohôd a zabezpecuje ich plnenie

- v súcinnosti s tajomníkom súťaže zabezpecuje ocenenie vítazov

- zabezpecuje likvidáciu všetkých nákladov a úhrad za služby a práce spojené s uskutocnením súťaže

- riadi cinnost skupiny, ktorá zabezpecuje ubytovanie účastníkov

Článok 11 - Vedúci propagacnej komisie

Vedúci propagacnej komisie je podriadený velitelovi súťaže.

Vedúci propagacnej komisie najmä:

- zabezpecuje výrobu propagacných materiálov súťaže /plagáty, pozvánky, diplomy a pod./

- vypracúva a realizuje návrh propagácie súťaže na štadióne, v mieste konania a v okolí

- zabezpecuje vypracovanie informacných materiálov pre prostriedky masovej informácie o konaní, priebehu a výsledkoch súťaže

- zabezpecuje obsahovú náplň a vydávanie informacného bulletinu súťaže

Článok 12 - Vedúci technickej komisie

Vedúci technickej komisie je podriadený velitelovi súťaže.

Vedúci technickej komisie najmä:

- zabezpecuje plnenie jednotlivých disciplín po stránke technickej

- zodpovedá za správne rozmeranie dráh, za riadne oznacenie náradia ak nie je dodané organizátorom súťaže

- vykonáva v súcinnosti s hlavným rozhodcom technickú kontrolu náradia, ktoré si súťažiaci priniesli so sebou

- organizuje a riadi cinnost pracovnej caty pocas konania súťaže

- zabezpecuje všetky prostriedky na meranie a kontrolu náradia

Článok 13 - Scítacia komisia

Scítacia komisia je podriadená hlavnému rozhodcovi. Pocet jej clenov sa urcuje podla rozsahu súťaže.

Scítacia komisia najmä:

- pripravuje štartovacie listiny a všetky potrebné tlacivá na zaznamenávanie dosiahnutých casov

- zaznamenáva do výsledkových listín dosiahnuté casy jednotlivých družstiev a jednotlivcov

- zostavuje poradie umiestnenia súťažných družstiev

- informuje o priebežných výsledkoch hlásatela súťaže

Scítacia komisia po ukoncení každej disciplíny predloží zápis o výsledkoch na podpis rozhodcovi disciplíny a odovzdá ho hlavnému rozhodcovi. Po ukoncení súťaže predloží výsledkovú listinu na podpis hlavnému rozhodcovi

Článok 14 - Odvolacia komisia

Odvolacia komisia rozhoduje o všetkých protestoch, ktoré nevyrieši hlavný rozhodca disciplíny. Odvolaciu komisiu ustanovuje príslušný výcvikový štáb na každú súťaž tak, aby menovaní clenovia boli prítomný. Tvoria ju minimálne traja clenovia, v prípade vyššieho poctu musí byt pocet jej clenov vždy nepárny. Ak nie je odvolacia komisia ustanovená, jej funkciu plní velitel súťaže, hlavný rozhodca súťaže a tajomník súťaže. K objektívnosti posúdenia protestu môžu byt prizvané aj ďalšie osoby.

Odvolacia komisia rozhoduje väcšinou hlasov. Pri hlasovaní sa clen odvolacej komisie nesmie zdržat hlasovania.

Rozhodnutie odvolacej komisie je konecné a nie je možné proti nemu sa odvolat. Písomné rozhodnutie sa dorucí velitelovi družstva, resp. jednotlivcovi, ktorý protest podal.

Článok 15 - Prihlášky do súťaže

Prihlášky do súťaže sa podávajú písomne a musia byt opeciatkované zriaďovatelom alebo vysielajúcou organizáciou. Lehoty na podávanie prihlášok stanoví organizátor súťaže. Vzor prihlášky do súťaže je uvedený v prílohe c. 1.

Podaním prihlášky sa družstvo a súťažiaci zaväzujú podrobit všetkým požiadavkám organizátora súťaže a všetkým ustanoveniam tohto súťažného poriadku.

Článok 16 - Zrušenie alebo preloženie súťaže

Ak sa nemôže z akýchkolvek dôvodov uskutocnit už vyhlásená súťaž, organizátor súťaže je povinný oznámit jej zrušenie, preloženie alebo akúkolvek zmenu písomnou formou všetkým prihláseným a to spravidla najneskôr tri dni pred jej predpokladaným konaním, v prípade nepriaznivého pocasia minimálne jeden deň pred jej konaním.

Pri odložení súťaže, jej preložení alebo akejkolvek zmene treba primerane predĺžit lehotu na podanie ďalších prihlášok, pôvodná prihláška môže byt pocas tejto lehoty odvolaná.

Článok 17 - Protest a odvolanie

Proti porušovaniu tohto súťažného poriadku a vydaných propozícií je možné podat protest pri dodržaní týchto podmienok:

- protest sa môže dotýkat iba vlastného družstva, resp. jednotlivca

- protest podáva velitel súťažného družstva, v preteku jednotlivcov pretekár

- protest sa podáva písomne hlavnému rozhodcovi disciplíny v case do 10 minút od ukoncenia pokusu

- protest proti priebehu disciplíny rieši na mieste hlavný rozhodca disciplíny. Ak protest nemôže vyriešit, postúpi ho so svojím vyjadrením hlavnému rozhodcovi súťaže, ktorý ho so svojím vyjadrením postúpi odvolacej komisii /cl. 14/, rozhodnutie ktorej je konecné

- protest týkajúci sa celkového hodnotenia treba podat hlavnému rozhodcovi súťaže do 10 minút od zverejnenia výsledkov. Po oficiálnom vyhlásení výsledkov už nie je možné podat protest

- protest nie je možné podat proti technickej chybe na vlastne technike, náradí a výstroji

Tlacivo na podanie protestu je pred súťažou k dispozícii u tajomníka súťaže – príloha c. 2.

S rozhodnutím o spôsobe riešenia protestu oboznámi ten, kto protest riešil písomne velitela súťažného družstva alebo jednotlivca, ktorý protest podal.

Článok 18 - Súťažiaci

Každý clen hasicského družstva prihlásený do súťaže musí poznat obsah súťažného poriadku a propozícií na príslušnú súťaž. Musí sa riadit ich obsahom ako aj ďalšími pokynmi clenov vedenia súťaže. Súťažiaci nesmie požívat alkoholické nápoje a stimulujúce prostriedky pred súťažou a v jej priebehu. Po zistení ich požitia bude zo súťaže vylúcený. Súťažiaci je povinný vcas sa dostavit na štart vo výstroji a výzbroji, ktorý je stanovený súťažným poriadkom a propozíciami súťaže. Ak sa vcas nedostaví – jednotlivec alebo družstvo stráca nárok na daný pokus.

Súťažiaci je povinný podrobit sa všetkým rozhodnutiam rozhodcov a opatreniam usporiadatelov . Môže sa zdržiavat do štartu len v priestore, ktorý je urcený usporiadatelom a po skoncení svojho pokusu musí opustit priestor plnenia disciplíny.

Súťažiaci jednotlivec a družstvo môže byt vylúcené zo súťaže, ak pocas súťaže použije iné náradie ako to, ktoré bolo organizátorom súťaže skontrolované a oznacené.

Článok 19 - Výstroj súťažiacich

K plneniu disciplín a do všetkých nástupových tvarov nastupujú hasicské družstvá a jednotlivci ustrojení jednotne.

Odev súťažiacich musí byt cistý, upravený a nosený tak, aby nevzbudzoval pohoršenie. Musí byt zhotovený z látky, ktorá nie je priesvitná, aj keď je mokrá. Spodný diel odevu musí zakrývat lýtka a vrchný diel musí prekrývat ramená.

Obuv súťažiacich je urcená na ochranu a spevnenie nôh, ako aj na pevný záber na dráhe. Nie je povolené používat obuv s kovovými hrotmi alebo kefkami.

Na ochranu hlavy musí súťažiaci používat ochrannú prilbu, spĺňajúcu podmienky bezpecnosti a ochrany zdravia pri práci.

Pri plnení disciplín súťaže súťažiaci musí používat lahký služobný alebo bojový opasok umiestnený na vrchnej časti odevu..

 

ŠTVRTÁ ČASŤ - POSTUP PLNENIA DISCIPLÍN, POPIS DRÁH A NÁRADIA

Článok 20 - Všeobecné pokyny

Postupnost vykonávania jednotlivých disciplín súťaže je urcená programom - rozpisom súťaže. Poradie družstva v jednotlivých disciplínách sa urcuje žrebovaním. Žrebovanie poradia družstiev vykonáva vedenie súťaže.

Všetky disciplíny podla tohto súťažného poriadku sa môžu vykonávat na dráhach so zemitým, trávnatým, škvarovým, asfaltovým, antukovým, tartanovým alebo iným povrchom, kde nehrozí súťažiacim a zúčastneným osobám nebezpecenstvo.

Článok 21 - Náradie na požiarny útok

Náradie na požiarny útok sa skladá z:

- 1 ks prenosná motorová striekacka schváleného typu

- 2 ks sacie hadice s dĺžkou 2,5 m, priemer 110 mm so skrutkovým spojením alebo 4 ks sacie hadice s dĺžkou 1,6 m a priemerom 110 mm so skrutkovým spojením spojené po dvoch dieloch

- 1 ks sací kôš s priemerom 110 mm so spätnou klapkou alebo ventilom bez úprav

- 1 ks rozdelovac s lubovolnými ventilmi bez úprav

- 2 ks hadíc B priemer 75 mm, izolovaných s dĺžkou 20 m /plus, mínus 1 m/, s minimálnou šírkou plochej hadice 113 mm

- 4 ks hadíc C priemer 52 mm izolovaných s dĺžkou 20 m /plus, mínus 1 m/, s minimálnou šírkou plochej hadice 79 mm

Hadice sa merajú volne položené bez natahovania.

- 2 ks prúdnic C, priemer výstrekovej hubice 12,5 mm /plus, mínus 0,1 mm/, dĺžky 40 – 50 cm, celokovové

- 2 ks klúce na polospojky

Je povolené používat poistky proti rozpojeniu polospojok.

- 1 ks pretlakový ventil B /priemer vstupu a výstupu 75 mm/, nastavený na maximálny tlak 0,8 MPa v dopravnom vedení a príslušenstvo pretlakového ventilu pre odvod vody z jeho obtoku mimo základne. Príslušenstvo pretlakového ventilu môže pozostávat:

- zo zariadenia, ktoré pretlakový ventil zaistí v lubovolnej polohe na výtlacnom hrdle motorovej striekacky

- prechodu B/C

- špeciálneho kolena C

- odvádzacej hadice C

- zariadenia na aretáciu nastavených hodnôt na pretlakovom ventile

Nastavenie pretlakového ventilu musí byt zabezpecené proti zmene nastavených hodnôt po celú dobu súťaže.

Je povolené použitie podložky ako znacky na spojenie sacích hadíc max. rozmerov 50 x 50 cm a ochrana ostrých hrán na nádrži s vodou.

 

Vzdialenosti:

- štartovacie ciary od stredu plošiny (základne):         - 10 m

- ciara hranice striekania od stredu plošiny:                - 70 m

- celo tercov od hranice striekania:                            - 5 m

- vzdialenost medzi osami tercov:                              - 5 m

- celo nádrže na vodu od okraja plošiny:                    - 4 m

- lavý bok nádrže umiestnený v predĺženej osi plošiny v smere bocného štartu

 

Terc pre požiarny útok – skladá sa z ocelovej konštrukcie so štítom, nádržky a zo signalizacného zariadenia. Štít má rozmery 50 x 50 cm, v strede ktorého je otvor s priemerom 50 mm a je umiestnený uprostred štítu vo výške 160 cm nad zemou. Na zadnej strane štítu je nádržka s objemom 15 l. Terc musí signalizovat naplnenie 10 l vody do nádržky. Signalizácia môže byt mechanická alebo elektronická.

Na obvodových a okresných kolách sa povoluje použitie sklápacích tercov.

Plošina pre motorovú striekacku a náradie má rozmery 2 m x 2 m a výšku do 10 cm. Môže byt vyznacená prípadne zhotovená z dreva alebo iného vhodného materiálu.

Nádrž na vodu má tvar kvádra s výškou steny 0,8 m od povrchu dráhy, ale nie viac ako 0,9 m. Objem nádrže je minimálne 0,8 m3. Nádrž môže byt zhotovená z lubovolného materiálu.

Motorová striekacka musí spĺňat požiadavky bezpecnosti a ochrany zdravia pri práci. Súťažiaci používajú vlastné náradie a motorové striekacky ak organizátor nerozhodne inak . Súťažné družstvá musia pred otvorením súťaže, ak organizátor súťaže nerozhodne inak, predložit náradie na kontrolu.

Ak súťažné družstvo použije iné náradie ako to, ktoré bolo organizátorom súťaže skontrolované a oznacené, bude diskvalifikované.

Nedostatky, ktoré vznikli na motorovej striekacke a náradí, ktoré si prinieslo družstvo nebudú pri podaní protestu uznané a neoprávňujú na opakovanie pokusu.

Organizátor súťaže môže rozhodnút o tom, že nebude vykonávat technickú kontrolu náradia pred súťažou, ale bude vykonávat náhodnú kontrolu maximálne do 10 – tich minút po ukoncení pokusu. Ak náradie nebude zodpovedat parametrom uvedeným v tomto súťažnom poriadku, družstvu pokus nebude uznaný.

Článok 22 - Plnenie disciplíny požiarny útok

Družstvo pri plnení disciplíny požiarny útok má k dispozícii najmenej 800 l vody. Nádrž na vodu sa pocas plnenia disciplíny požiarny útok dopĺňa. Družstvo v pocte 7 clenov si pripraví na základňu motorovú striekacku, napojí na ňu pretlakový ventil a taktiež si pripraví na základňu všetko náradie potrebné na vykonanie požiarneho útoku. Uloženie náradia na základni je lubovolné, nesmie však precnievat cez okraj základne s výnimkou sacích hadíc, ktoré môžu precnievat najviac 80 cm a príslušenstva pretlakového ventilu. Na fixovanie náradia nemôžu byt použité žiadne podpery, nepatriace medzi náradie pre požiarny útok. Zuby polospojok a polospojky sa nemôžu vzájomne dotýkat, medzi zubami polospojok musí byt minimálna medzera na kontrolnú šablónu. Motorová striekacka sa v dobe prípravy na základni nesmie štartovat. Po ukoncení doby prípravy na požiarny útok sa nesmie žiadny z clenov súťažného družstva vrátit na základňu a manipulovat s uloženým náradím. Štart kompletného družstva sa povoluje zo zadnej alebo bocnej strany základne. Štart pokusu s motorovou striekackou v chode je možný ak to usporiadatel uvedie v propozíciách súťaže. Po štarte vybehne súťažné družstvo zo štartovacej ciary, naštartuje motorovú striekacku, vykoná prívodné vedenie – sací kôš musí byt naskrutkovaný pred ponorením do nádrže a po vytiahnutí z nádrže sa nesmie držat. Ďalej súťažné družstvo lubovolným spôsobom vytvorí dopravné vedenie, útocné prúdy a nastrieka do oboch tercov vodu. Požiarny útok sa považuje za skoncený vtedy, ak obidva terce signalizujú ukoncenie. Pri striekaní do tercov nesmie žiadny clen družstva prekrocit ciaru hranice striekania a prúdnica sa nesmie opierat o iného clena družstva. Požiarny útok musí byt ukoncený do dvoch minút po štarte. Po ukoncení pokusu môžu súťažiaci prívodné vedenie rozpojit iba na pokyn rozhodcu. Ak sa pri požiarnom útoku zraní niektorý clen družstva, môže namiesto neho úlohu dokoncit ktorýkolvek zo sedemclenného družstva.

Článok 23 - Neplatnost pokusu v disciplíne požiarny útok

Pokus je neplatný ak:

- pri požiarnom útoku nie je pripravené náradie v rámci casového limitu 5 minút, ak organizátor neurcí inak

- sací kôš nie je naskrutkovaný pred ponorením do nádrže a po vytiahnutí z nádrže

- bol sací kôš po ponorení do nádrže držaný súťažiacim alebo s ním súťažiaci v nádrži manipuloval

- ak sacie hadice nie sú vzájomne spojené a sacia hadica nie je po ukoncení pokusu naskrutkovaná na hrdlo stroja alebo bolo sacie vedenie rozpojené bez pokynu rozhodcu

- je pri striekaní do tercov prúdnica opretá o iného clena súťažného družstva alebo ak pri striekaní do terca pomôže druhý prúd

- clen súťažného družstva prekrocil pri striekaní do tercov hranicu striekania

- družstvo použije saponát alebo iný prostriedok umožňujúci zapojenie signalizácie tercov skôr, ako nastrieka 10 l vody

- ak pokus nie je ukoncený do dvoch minút od štartu

- ak náradie nebude zodpovedat parametrom uvedeným v tomto súťažnom poriadku

- po dvoch neplatných štartoch

- pri fyzickej pomoci inej osoby ako je clen súťažného družstva

Článok 24 - Štafetový beh 8 x 50 m

Dráha štafetového behu je dlhá 400 metrov, rozdelená na 8 úsekov po 50 metrov. Môže to byt atletická dráha na štadióne s asfaltovým, antukovým, škvárovým a tartanovým povrchom alebo iná zemitá alebo trávnatá plocha. Dráha musí byt najmenej 1,5 metra široká. Môže byt pripravená na ovále atletickej dráhy /behá sa smerom dolava/, alebo sú jednotlivé úseky vedla seba. Na dráhe je vyznacená štartová a cielová ciara, ako aj hranice jednotlivých úsekov. Pri oválnej dráhe sú vyznacené aj 15 metrové územia na odovzdávanie štafety. Náradie na jednotlivých úsekoch je umiestnené nasledovne:

1. úsek – vo vzdialenosti 25 m sú položené ležato v kotúcoch 2 ks hadíc C s polospojkami proti sebe

2. úsek – vo vzdialenosti 25 m je položený rozdelovac a 1 ks hadica B na ležato

3. úsek – vo vzdialenosti 25 m je položený sací kôš a ventilové lanko zvinuté do klbka alebo na vidlici

4. vo vzdialenosti 25 m je postavený prenosný hasiaci prístroj /prázdny, pre všetky družstvá jednotný/ a vo vzdialenosti 35 m je umiestnená podložka resp. vyznacený priestor 50 x 50 cm

5. úsek – vo vzdialenosti 25 m je položená hadica C na ležato a prúdnica C

6. úsek – vo vzdialenosti 25 m je položené vrecko s objímkami a vo vzdialenosti 35 m podložka alebo vyznacený priestor 50 x 50 cm

7. úsek – vo vzdialenosti 25 m je položená savica a sací kôš

8. úsek – vo vzdialenosti 25 m je postavená v kotúci hadica C Dĺžky 20 m + - 1 m a minimálnej hmotnosti 2,5 kg a vo vzdialenosti 35 m je umiestnený rozdelovac bez úprav

Rozdelovac musí byt pred štartom postavený na troch podperách, ktoré môžu mat maximálnu výšku 60 mm, pricom môže byt lubovolne natocený ventilmi nahor, spodná hrana polospojky C môže byt vzdialená od povrchu dráhy maximálne 60 mm.

Na jednotlivých úsekoch sa urcené náradie umiestňuje v lubovolnom poradí, vo vzdialenosti cca 10 cm od seba. Ako štafetový kolík slúži prúdnica C bez uzáveru o minimálnej dĺžke 25 cm a minimálnej hmotnosti 250 gramov. Štafetový kolík – prúdnica sa nesmie držat a prenášat v ústach a nesmie sa hádzat. Každý clen družstva musí na svojom úseku splnit predpísanú úlohu v predpísanom výstroji.

 

Vykonanie disciplíny:

Na pokyn hlavného rozhodcu 8 clenov družstva nastúpi na jednotlivé úseky a pripraví si náradie. Po kontrole náradia rozhodcami sa pretekári postavia pred hranicu svojho úseku. Štartér vydá povel „PRIPRAVIT SA“ – „POZOR“ a disciplínu odštartuje pomocou zástavky, píštalky, štartovacej pištole alebo povelom „VPRED“.

Pretekár na prvom úseku vyštartuje so štafetovým kolíkom, ktorý má zastrcený za opaskom alebo ho drží v ruke. Spojí na mieste 2 hadice C navzájom a za hranicou svojho úseku odovzdá štafetový kolík pretekárovi na druhom úseku.

Pretekár na druhom úseku prevezme štafetový kolík, pripojí hadicu B na vtokové hrdlo rozdelovaca, beží do ciela svojho úseku a odovzdá štafetový kolík ďalšiemu pretekárovi.

Pretekár na tretom úseku prevezme štafetový kolík, zapne karabínku ventilového lanka na klapku ventilu sacieho koša a odovzdá štafetový kolík ďalšiemu pretekárovi.

Pretekár na štvrtom úseku prevezme štafetový kolík, prenesie prenosný hasiaci prístroj a postaví ho na pripravenú podložku. Ak prístroj z podložky spadne do doby odovzdania štafetového kolíka ďalšiemu pretekárovi, môže sa vrátit a prístroj znovu postavit. Potom odovzdá štafetový kolík ďalšiemu pretekárovi

Pretekár na piatom úseku prevezme štafetový kolík, na mieste napojí hadicu na prúdnicu a odovzdá štafetový kolík ďalšiemu pretekárovi.

Pretekár na šiestom úseku po prevzatí štafetového kolíka prenesie vrecko s objímkami /2 ks objímky C a 1 ks objímka B/ a položí ho na pripravenú podložku. Vrecko s objímkami nesmie žiadnou častou pri pohlade zhora presahovat hranicu podložky resp. vyznaceného priestoru. Potom odovzdá štafetový kolík ďalšiemu pretekárovi.

Pretekár na siedmom úseku prevezme štafetový kolík, naskrutkuje sací kôš na savicu a odovzdá štafetový kolík ďalšiemu pretekárovi. /Pri kontrole po nadlahcení savice nesmie sací kôš odpadnút/.

Pretekár na ôsmom úseku nadvihne a rozvinie hadicu C , jednu polospojku pripojí na rozdelovac, na druhú polospojku pripojí štafetový kolík a po pripojení prebehne cez cielovú ciaru a štafetový kolík položí na zem tak, aby vrátane polospojky bol položený za cielovou ciarou. Štafetový kolík musí byt pripojený na oba ozuby ešte pred cielovou ciarou. Odpojenie štafetového kolíka a rozpojenie hadíc je možné až na pokyn rozhodcu, ktorý vykoná kontrolu spojenia.

Pri plnení disciplíny musia byt dodržané tieto zásady:

- Všetky spojenia na štafetovom behu 8 x 50 m musia byt pripojené na dva ozuby.

- Súťažiaci nesmú upravovat náradie dodané organizátorom súťaže, prípadne odstraňovat podložky dodané organizátorom.

- Polospojky sa umiestňujú jednotne pre všetky súťažné družstvá buď na zemi alebo podložke s max. rozmerom 50 x 50 cm.

- Polospojky sa nesmú prenášat a hadice odvíjat z kotúcov, okrem úseku c. 8.

- Hadice nemôžu byt využívané ako podložka, opora, podpera.

O použití vlastného náradia na štafetovom behu rozhoduje príslušný výcvikový štáb, ktorý o svojom rozhodnutí informuje formou propozícií zúčastnené hasicské družstvá. Pri vykonávaní disciplíny nie je povolené používat polospojky ROTT.

Cas štafety sa meria od vydania povelu k štartu až po prekrocenie cielovej ciary posledným pretekárom.

Štafetu 8 x 50 m je možné pripravit tak, že dráhy o šírke 1,5 až 2 m sú vedla seba a pretekári bežia proti sebe. Odovzdávacie a preberacie územie je vždy za ciarou úseku /rozhodujúci je štafetový kolík/. Pri odovzdávke môže odovzdávajúci pretekár prekrocit ciaru, ktorá vymedzuje dráhu po dĺžke, avšak musí prebehnút cielovú ciaru svojho úseku. Pri štafete na atletickej dráhe alebo inej vhodnej ploche za sebou je odovzdávacie územie vyznacené v dĺžke 15 metrov za hranicou príslušného úseku /rozhodujúci je štafetový kolík/. Bežecká trat, štart a ciel ako aj jednotlivé etapy a odovzdávacie územie pri štafete za sebou sa vyznacujú 5 – 10 cm širokou ciarou, alebo inou vhodnou látkou, ktorá nie je pre pretekárov nebezpecná. Šírka štartovacej ciary je zapocítaná do jej dĺžky. Cielová ciara sa do dĺžky nezapocítava. Trate je možné vyznacit aj fóliou, špagátom a zástavkami, ktoré musia byt sklopené pod uhlom 45 stupňov smerom od dráhy. Upevnenie zástaviek musí byt riešené tak, aby nevznikol úraz v prípade pádu pretekára.

Článok 25 - Hodnotenie disciplíny - Štafetový beh 8 x 50 m

- Ak pretekár nesplnil predpísanú úlohu na jednotlivých úsekoch – za každý prípad...............................10 bodov

- Ak pretekár stratil osobnú výstroj (po odovzdaní štafetového kolíka nie je dovolené vystrojit sa stratenými súčasťami výstroja) za každý prípad...............................5 bodov

- Ak pretekár hádzal štafetový kolík alebo ho držal a prenášal v zuboch (za každý prípad) ...............................5 bodov

- Ak pretekár odpojí prúdnicu a hadice v cieli pred pokynom a kontrolou rozhodcom...............................5 bodov

- Ak pretekár nesprávne splnil predpísanú úlohu – za každý prípad...............................5 bodov

- Ak pretekár nesprávne odovzdával resp. preberal štafetový kolík – pred ciarou resp. za ciarou odovzdávacieho územia – za každý prípad...............................5 bodov

- Za krátenie dráhy (pri štafete na ovále) - za každý prípad...............................10 bodov

Pokus pri štafetovom behu je neplatný:

- Ak hasicské družstvo nenastúpi k plneniu disciplíny podla casového plánu resp. po vyzvaní

- Po dvoch chybných štartoch družstva

- Ak družstvo neprinesie štafetový kolík – prúdnicu do ciela

- Ak pretekár splní úlohu na inom úseku ako je predpísané

- Ak družstvo nemá pripravené náradie v rámci casového limitu 5 minút

- Ak pokus nie je ukoncený do troch minút

Článok 26 - Pretek jednotlivca

Trat je dlhá 60 m a má šírku 1,5 až 2 metre. Môže byt pripravená na povrchu uvedenom pri požiarnom útoku príp. štafety. Vo vzdialenosti 15 m od štartu sú postavené 2 ks hadíc C dĺžky 20 m + - 1 m, /minimálna hmotnost hadice 2,5 kg/ , ktoré sú zvinuté v kotúcoch. Vo vzdialenosti 35 m je umiestnený rozdelovac bez úprav. Rozdelovac musí byt pred štartom postavený na troch podperách, ktoré môžu mat maximálnu výšku 60 mm, pricom môže byt lubovolne natocený ventilmi nahor, spodná hrana polospojky C môže byt vzdialená od povrchu dráhy maximálne 60 mm. casový limit na prípravu pokusu je 2 minúty, casový limit na ukoncenie pokusu 1 minúta.

 

Postup pri plnení disciplíny pretek jednotlivca:

Pretekár sa zahlási u rozhodcu disciplíny a na jeho pokyn si pripraví náradie a nastúpi na štartovú ciaru. Príprava náradia musí byt vykonaná do dvoch minút od tohto povelu. Náradie zabezpecuje organizátor. Môže byt použité aj vlastné náradie, o com rozhodne výcvikový štáb a vcas oznámi pretekárom prostredníctvom DHZ formou propozícií. Na štart nastupuje pretekár vyzbrojený prúdnicou C bez uzáveru o minimálnej dĺžke 25 cm a hmotnosti 250 gramov. Pretekár prúdnicu nesmie držat a prenášat v ústach.

Na povel štartéra „PRIPRAVIT SA“ – „POZOR“ – „VPRED“ /hlasom, zástavkou, štartovacou pištolou/ beží pretekár k hadiciam, ktoré nadvihne, rozvinie, hadice spojí, jednu polospojku pripojí na rozdelovac, druhú na prúdnicu ešte pred cielovou ciarou a prebehne cielom. Prúdnicu položí na zem tak, aby vrátane polospojky bola položená za cielovou ciarou. Všetky spoje musia byt spojené na oba ozuby. Ak pretekár použije vlastné náradie, toto musí zodpovedat požiadavkám výcvikového štábu a tomuto súťažnému poriadku.

Pri vykonávaní disciplíny nie je povolené používat polospojky ROTT. Pretekár musí ukoncit pokus v predpísanom výstroji.

Každý pretekár má dva pokusy. Zapocítava sa vždy lepší dosiahnutý výsledok. Pri rovnosti casov dvoch a viacerých pretekárov o umiestnení rozhoduje druhý lepší pokus. Táto zásada platí len pre umiestnenie na prvom až tretom mieste.

Článok 27 - Hodnotenie preteku jednotlivca

Pokus je neplatný:

- Ak pretekár nenastúpi na štart po vyzvaní alebo podla casového plánu

- Po druhom predcasnom štarte

- Ak pretekár nesplní niektorú z predpísaných úloh

- Ak pretekár neukoncí pokus v predpísanom výstroji

- Ak pretekár nedodrží casový limit na prípravu – 2 minúty

- Ak pretekár neukoncí pokus v casovom limite do jednej minúty

 

Výkonnostné triedy:

Výkonnostnú triedu v preteku jednotlivca získa pretekár, ktorý splní predpísaný casový limit. Limity sú urcované každorocne Republikovým výcvikovým štábom DPO. Výkonnostná trieda má tri stupne, pricom I. VT je najvyššia.

Článok 28 - Vylúcenie zo súťaže

Hasicské družstvo môže byt okamžite vylúcené zo súťaže:

- Ak sa clenovia družstva nedôstojne správali voci rozhodcom a clenom vedenia súťaže

- Ak sú clenovia družstva pod vplyvom alkoholu , iných omamných látok alebo povzbudzujúcich prostriedkov

- Ak družstvo použilo iné náradie alebo náradie dodatocne upravilo po vykonaní technickej kontroly

- Ak družstvo úmyselne poškodzuje náradie, výzbroj a výstroj

- Ak sa zistí, že súťažiaci štartoval za dve súťažné družstvá

Obdobne môže byt za hore uvedené vylúcený aj každý pretekár pri preteku jednotlivca.

Článok 29 - Hodnotenie súťaže

Hodnotenie v jednotlivých disciplínách tvorí súcet dosiahnutého casu v sekundách a prípadné trestné body. V súcte bodov jedna sekunda a jeden trestný bod predstavuje jeden bod, co urcuje poradie v disciplíne, ale aj celkové hodnotenie v súťaži. Vítazom sa stáva súťažné družstvo alebo jednotlivec, ktorí dosiahli najnižší súcet bodov.

Ak je súcet casov viacerých súťažných družstiev rovnaký, o ich celkovom poradí rozhoduje lepší výsledok na požiarnom útoku a potom v štafete. U jednotlivcov o poradí pri rovnakom case rozhoduje lepší druhý pokus. Ak sa o poradí súťažného družstva a jednotlivca nerozhodne podla týchto zásad, rozhodne žreb. Tieto zásady hodnotenia súťažných družstiev a jednotlivcov platia len pre urcenie poradia na prvom až tretom mieste. V ďalších prípadoch sa súťažné družstvá a jednotlivci s rovnakými výsledkami uvádzajú pri jednom poradí. V prípade viacerých pokusov sa do hodnotenia súťažného družstva i jednotlivca uvedie najlepší výsledok na príslušnej disciplíne. Súťažné družstvo, ktoré nebolo v niektorej disciplíne hodnotené, je zaradené do poradia za tie družstvá, ktoré splnili všetky predpísané disciplíny.

 

PIATA ČASŤ - ROZHODCOVIA

Článok 30 - Požiadavky na rozhodcu

Rozhodca musí byt cestný a nestranný, prísne a objektívne hodnotit dodržiavanie súťažného poriadku, vyžadovat od pretekárov disciplinované správanie a podielat sa pri vychovávaní pretekárov v duchu športovej etiky. Rozhodovat môžu iba rozhodcovia, ktorí absolvovali školenie a získali odznak odbornosti Rozhodca DPO SR.

Rozhodca nesmie poskytovat akúkolvek pomoc súťažiacemu, okrem poskytnutia predlekárskej pomoci. Nesmie rozhodovat na súťaži, na ktorej sa zúčastňuje ako pretekár.

Článok 31 - Hlavný rozhodca súťaže

Je podriadený velitelovi súťaže.

Hlavný rozhodca je clenom vedenia súťaže, zodpovedá za technické vykonávanie súťaže a dodržiavanie súťažného poriadku. Hlavného rozhodcu ustanovuje do funkcie organizátor súťaže.

Hlavný rozhodca môže rozhodcu preradit alebo odvolat z funkcie, ak sa v jeho cinnosti vyskytnú v priebehu plnenia disciplín závažné nedostatky.

Hlavný rozhodca najmä:

- sleduje rozhodcov pri rozhodovaní a v závere vyhodnocuje ich cinnost s uvedením konkrétnych poznatkov

- urcuje po dohode s vedením súťaže zaciatok plnenia jednotlivých disciplín, ako aj zmeny ich zaciatkov, ak sa v priebehu súťaže vyskytnú

- dohliada na dodržiavanie súťažného poriadku a rozpisu súťaže. Ak zistí, že rozhodnutie ktoréhokolvek rozhodcu je v rozpore so súťažným poriadkom tak, že môže ovplyvnit výsledok disciplíny, upozorní ho na to, prípadne ho odvolá alebo preradí z funkcie

- môže zmenit rozhodnutie rozhodcu, ktorý vyniesol nesprávne rozhodnutie alebo ak sa presvedcil o jeho chybnom rozhodovaní

- vylúci súťažiaceho /družstvo/ za neprístojné správanie alebo porušovanie súťažného poriadku z úmyselnej alebo hrubej nedbalosti

- pri porušení predpisov stanovených rozpisom súťaže vylúci súťažiaceho /družstvo/ sám alebo na návrh rozhodcu disciplíny, okrem toho môže vylúcit súťažiaceho, ktorý je zjavne technicky alebo fyzicky nepripravený na súťaž

- kontroluje a podpisuje výsledkové listiny

 

Na zabezpecenie operatívneho a presného vykonania súťaže sa urcuje zástupca hlavného rozhodcu, ktorý je bezprostredne podriadený hlavnému rozhodcovi. Funkciu zástupcu hlavného rozhodcu môže vykonávat rozhodca disciplíny.

Článok 32 - Hlavný rozhodca disciplíny

Je podriadený hlavnému rozhodcovi súťaže.

Hlavný rozhodca disciplíny je menovaný zvlášt pre každú disciplínu, menuje ho na návrh hlavného rozhodcu súťaže organizátor súťaže.

Hlavný rozhodca disciplíny zodpovedá za to, že pri plnení disciplíny budú dodržiavané pravidlá súťažného poriadku, rozhoduje o všetkých technických otázkach, ktoré vzniknú v priebehu disciplíny.

Hlavný rozhodca disciplíny môže v lubovolnej disciplíne pripustit súťažiaceho /družstvo/ na opakovanie pokusu, ak mu pri plnení disciplíny bránila viditelná prekážka.

Ak nastanú podla mienky hlavného rozhodcu disciplíny v priebehu disciplíny okolnosti, ktoré vyžadujú, aby disciplína bola opakovaná, môže prehlásit túto disciplínu za neplatnú – opakovat sa musí v ten istý deň.

Hlavný rozhodca disciplíny po skoncení disciplíny potvrdzuje výsledkovú listinu.

Hlavný rozhodca disciplíny pred zaciatkom plnenia disciplíny musí prekontrolovat dráhu a ostatné podmienky na plnenie disciplíny a zabezpecit odstránenie zistených nedostatkov.

Článok 33 - Štartér

Je podriadený hlavnému rozhodcovi disciplíny.

Štartér má hlavný dohlad nad súťažiacimi na štarte. Štartér rozhoduje o akejkolvek skutocnosti spojenej so štartom pokusu.

Ak nebol štart vykonaný podla súťažného poriadku, vráti štartér súťažiaceho /družstvo/ spät druhým výstrelom alebo zapískaním na píštalku.

Štartér musí štartovat tak, aby žiaden zo súťažiacich skôr neodštartoval.

Pri vydávaní povelom musí štartér stát na takom mieste, aby videl na súťažiacich a aby pri rucnom meraní videli naňho časomeraci.

Článok 34 - Rozhodcovia

Rozhodcovia sú podriadení hlavnému rozhodcovi disciplíny.

Rozhodca najmä:

- zotrváva na svojom stanovišti pocas doby plnenia disciplíny, ak nemá funkciu zdržiava sa na vyhradenom mieste

- pozorne sleduje plnenie disciplíny na mieste, na ktoré bol urcený a informuje rozhodcu disciplíny zdvihnutím zástavky ak sa súťažiaci alebo iná osoba dopustí priestupku alebo poruší súťažný poriadok

- informuje hlavného rozhodcu disciplíny o priestupku alebo porušení súťažného poriadku

Článok 35 - Časomeraci

Sú podriadení hlavnému rozhodcovi disciplíny.

čas súťažiaceho /družstva/ merajú traja časomeraci. Časomeraci merajú čas nezávisle od seba, zapisujú svoje casy a predkladajú stopky s nameraným časom rozhodcovi disciplíny. Cas nameraný na stopkách zrušia časomeraci až na povel rozhodcu disciplíny.

Ak cas na dvoch stopkách súhlasí a tretí nesúhlasí, oficiálnym časom je cas zaznamenaný obidvoma súhlasnými stopkami. Ak sa rozchádzajú všetky stopky, oficiálnym časom je cas zaznamenaný stopkami, ktoré ukazujú stredný cas.

Ak bol z akéhokolvek dôvodu cas nameraný iba dvoma stopkami a tieto sa rozchádzajú, je oficiálnym časom horší cas.

Pri všetkých disciplínách sa cas meria s presnostou na jednu desatinu sekundy ak sa meria rucne stopkami a s presnostou na jednu stotinu sekundy, ak sa meria elektronickým meracím zariadením.

 

Pre meranie casu rucnými stopkami platí táto meracia tabulka:

Rucné stopky: /s/

Oficiálny cas na 1/10: /s/

0,05 – 014

0,1

0,15 – 0,24

0,2

0,25 –0,34

0,3

0,35 – 0,44

0,4

0,45 – 0,54

0,5

0,55 – 0,64

0,6

0,65 – 0,74

0,7

0,75 – 0,84

0,8

0,85 – 0,94

0,9

0,95 – 1,04

1

 

 

ŠIESTA ČASŤ - BEZPEČNOST PRI PRÁCI, POISTENIE

Článok 36 - Bezpečnosť pri práci, poistenie súťažiacich

Všetci účastníci súťaží organizovaných DPO SR sú povinní dodržiavat zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používat predpísaný výzbroj a výstroj. Je prísne zakázané požívanie alkoholických nápojov, drog a iných nepovolených podporných prostriedkov, ohrozujúcich bezpečnosť pri práci a to pred súťažou i v celom jej priebehu. Pri porušení tohto zákazu môže byt jednotlivec, ale aj súťažné družstvo zo súťaže vylúčené bez hodnotenia.

Príslušné vedenie súťaže má právo vzhladom na nepriaznivé poveternostné podmienky vynechat rizikové disciplíny, znížit počet pokusov, resp. vyradit niektoré nebezpecné prvky. O svojom rozhodnutí musí informovat súťažiacich pred začiatkom súťaže. Pri svojom rozhodnutí musí dbat na regulárnost podmienok rovnakých pre všetky hasicské družstvá a jednotlivcov. Súťaž môže byt z uvádzaných dôvodov aj dočasne prerušená a o začiatku pokracovania vedenie súťaže informuje vhodnou formou všetkých súťažiacich a rozhodcov.

Účastníci súťaže (organizátori, pretekári a rozhodcovia) sú poistení poistkou, ktorú každorocne uzatvára Sekretariát DPO SR. Riešenie poistnej udalosti zabezpečia zodpovední pracovníci DPO SR v súčinnosti so Sekretariátom DPO SR a príslušnými orgánmi poistovne na podklade záznamu o úraze.

SIEDMA ČASŤ - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Článok 37 - Záverečné ustanovenie

Prezídium DPO SR dáva právomoc organizátorovi súťaže rozhodnút o tom, ci účasť DHZ na súťaži organizovanej podla týchto pravidiel zapocíta DHZ ako previerku pripravenosti DHZ.

Prezídium DPO SR dáva právomoc organizátorovi súťaže rozhodnút o tom, ci pri vykonaní disciplíny požiarny útok použije alebo nepoužije pretlakový ventil.

Rozhodnutia organizátora podla predchádzajúcich odsekov musia byt ošetrené v organizacnom zabezpecení a propozíciách súťaže, s ktorými DHZ musia byt oboznámené pred vyhlásením súťaže.

Súťažný poriadok DPO SR bol schválený Prezídiom Dobrovolnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky dňa 14. 12. 2006. Výkladom a realizáciou je poverený Republikový výcvikový štáb DPO v spolupráci so Sekretariátom DPO SR.

Súťažný poriadok nadobúda úcinnost dňom 1. 1. 2007.

Aktuálne oznamy

Oznamy  NOVÉ

v mesici marec 2024 bude školenie DHZ

25.03. o 17:00 hod. na zbrojnici

 

 

Predpisy NOVÉ

Nové Stanovy DPO SR platné od 27.2.2023

 

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
482897