Výbor DHZ Bratislava Staré Mestopredseda

 

 Ján Roth

podpredseda-veliteľ  

 ---------------------------------

podpredseda-preventivár  

 Peter RÁČEK

tajomník  

 Jozef MIKITA

pokladník  

 Brigita ROSINOVÁ

organizačný referent  

 Ing. Jana KRAJČOVIČOVÁ, Ph.D.

strojný referent  

 Marian DUREC

MTZ referent  

 Jana ZVACHOVÁ

člen výboru

 

 Milan ZÚBEK

referent pre kult. a spoloč. činnosť  

 Bc. Anna MILECOVÁ

 

Kontrolná a revízna komisia

 

predseda

 Mária FONDRKOVÁ 

 

člen

 František HURDÁLEK

 

člen

 Mgr. Petra VLČKOVÁ