Výbor DHZ Bratislava Staré Mestopredseda

 

 Ján Roth

podpredseda-veliteľ  

 ---------------------------------

podpredseda-preventivár  

 Peter RÁČEK

tajomník  

 Jozef MIKITA

pokladník  

 Brigita ROSINOVÁ

organizačný referent  

 Ing. Jana KRAJČOVIČOVÁ, Ph.D.

strojný referent  

 Marian DUREC

MTZ referent  

 Jana ZVACHOVÁ

člen výboru

 

 Milan ZÚBEK

referent pre kult. a spoloč. činnosť  

 Bc. Anna MILECOVÁ

 

Kontrolná a revízna komisia

 

predseda

 Mária FONDRKOVÁ 

 

člen

 František HURDÁLEK

 

člen

 Mgr. Petra VLČKOVÁ

 

 

 

Aktuálne oznamy  NOV

Upozornenie pre členov

Podľa Stanov DPO SR má člen povinnosť zaplatiť členské príspevky

do 31. marca príslušného roka

dňa 25.02.2019 sa budú vyberať členské príspevky za rok 2019

 

Darujte 2% z Dane - pripravujeme smiley

 

Všetky oznamy

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
038864